Brukssbetingelser for brukere

Avtalen

Avtalen består av disse bruksbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen/nettstedet og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Partene

Personer eller bedrifter som er registrert på salgsplattformen på https://sportyer.no og betegnes i det følgende som kjøper.

Tilbyder av salgsplattformen er Sportyer AS, Fredensborgveien 33, 0177 Oslo, kontakt@sportyer.no, tlf +47 922 36 880, org. Nr 917 078 866, betegnes i det følgende som tilbyder.

En person eller bedrift som selger en tjeneste eller utleie over salgsplattformen betegnes i det følgende som selger. Selger og kjøper omtales også som bruker.

Belastninger

Har kjøper valgt varer/tjenester/utleie fra flere ulike tilbydere, vil kjøper bli belastet flere ganger, en gang for hver tilbyder.

Begrenset ansvar

Tilbyder tilbyr kun en salgsplattform, en digital møteplass mellom kjøpere og selgere. Avtalen kjøper og selger inngår er mellom disse og eventuelle tvister må løses mellom kjøper og selger. Kjøpers klager må rettes til selger og/eller betalingsformidler. Tilsvarende må selgers klager rettes mot kjøper og/eller betalingsformidler.

Tilbyder er som produsent av salgsplattformen uten ansvar for tap som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, datafeil, datatap, avbrudd eller andre tekniske omstendigheter som umuliggjør eller vanskeliggjør visning av selgers annonse eller annen skade eller tap som oppstår i tilknytning til bruk av tilbyders tjenester eller produkter.

Tilbyder fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomiske tap som selger og kjøper påføres som følge av mislighold fra tilbyders side. Det må påregnes at vesentlige feil og mangler oppstår. Selger og kjøper tar risikoen for dette. Tilbyder er i en oppstartsfase og man må regne med tekniske feil, nedetid og tap av data og annet.

Tilbyders eventuelle erstatningsansvar er begrenset til 1000 kroner. Kjøper og selger skal holde tilbyder skadesløs for ethvert tap tilbyder påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes brudd på avtalen mellom kjøper og selger.

Tilbyder kan når som helst endre avtaler og vilkår. Disse må da offentliggjøres på nettstedet.

Ansvarlig bruk

Kjøper og selger har et ansvar for å selvstendig vurdere alt innhold på nettstedet. Det er ikke lov å publisere annet enn sports- og treningsrelaterte bilder og tekst. Mindreårige bruker også nettstedet og det er forbudt å publisere noe som mindreårige vil oppfatte som støtende.

Innhold

Innhold som overføres til tilbyder gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av https://sportyer.no. Ved å overføre tekst og bilder til tilbyder, gir du derfor tilbyder en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere innholdet på ethvert nettsted tilhørende Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). Denne retten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenesten. Utover den begrensede retten for tilbyder beskrevet ovenfor, beholder du alle dine rettigheter til innholdet.

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av tilbyder.

Force Majeure

Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer eller arbeidsmarkeds konflikter. Lengre avbrudd i vann- eller energi tilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

Brukssbetingelser for selgere

Avtalen

Avtalen består av disse bruksbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen/nettstedet/annonseteksten og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Partene

Bruker er personer eller bedrifter som tilbyr sine tjenester til tredjepart på salgsplattformen på https://sportyer.no og betegnes i det følgende som selger.

Tilbyder av salgsplattformen er Sportyer AS, Fredensborgveien 33, 0177 Oslo, kontakt@sportyer.no, tlf +47 922 36 880, org. Nr 917 078 866, betegnes i det følgende som tilbyder.

Kjøper en person som kjøper en tjeneste eller leie over salgsplattformen. Betegnes i det følgende som kjøper.

Vilkår

En ordre flere kan ha flere selgere hvor alle regnes som parter. Hver enkeltselger er kun ansvarlig for sin egen del av ordren.

Alle selgere må være en person over 18 år eller en bedrift.

Selger godtar at Stripe brukes som betalingsformidler. Selger godtar også Stripes bruksbetingelser og vilkår.

Selger godtar å bruke disse salgsbetingelsene, og kun disse salgsbetingelsene, ved salg som gjøres vi tilbyders salgsplattform.

Selger godtar at hvert salg er en enkeltavtale mellom selger og kjøper, og å i alle tilfeller holde tilbyder skadesløs for eventuelle tvister.

Begrenset ansvar

Tilbyder tilbyr kun en salgsplattform, en digital møteplass mellom kjøpere og selgere. Avtalen kjøper og selger inngår er mellom disse og eventuelle tvister må løses seg imellom. Kjøpers klager må rettes til selger og/eller betalingsformidler. Tilsvarende må selgers klager rettes mot kjøper og/eller betalingsformidler.

Tilbyder er som produsent av salgsplattformen uten ansvar for tap som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, datafeil, datatap, avbrudd eller andre tekniske omstendigheter som umuliggjør eller vanskeliggjør visning av selgers annonse eller annen skade eller tap som oppstår i tilknytning til bruk av tilbyders tjenester eller produkter.

Sporty AS fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomiske tap som selger og kjøper påføres som følge av mislighold fra tilbyders side. Tilbyder er i en oppstartsfase og Kundene må regne med tekniske feil, nedetid og tap av data. Tilbyders eventuelle erstatningsansvar er begrenset til det direkte økonomiske tap kjøper og selger påføres, og er under enhver omstendighet oppad begrenset til 2000 kroner. Kjøper og selger skal holde tilbyder skadesløs for ethvert tap tilbyder påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes brudd på avtalen mellom kjøper og selger.

Tilbyder kan når som helst endre avtaler og vilkår.

Annonser

Alle opplysninger i annonsene må være korrekte og oppdaterte, inkludert opplysninger om utleieobjektet(er), baner og kontaktopplysninger. Kundene må eie rettighetene til bilder og tekst som lastes opp.

Det er ikke lov å legge inn annonser på vegne av andre, uten at disse har godkjent det skriftlig til tilbyder. Tilbyder kan når som helst kansellere et salg, fjerne en annonse, endre timeplaner, endre annonse eller slette en kjøper eller selger, eller gjøre en hvilken som helst endring i innhold, tilbud, nettsted, avtale, database og annet.

Brukere under 18 år trenger skriftlig tillatelse fra sine foreldre for å tilby produkter. Denne tillatelsen må sendes til tilbyder i forkant. Tilbyder har rett til å avslå søknaden uten begrunnelse.

Kjøper og selger gir tilbyder retten bruk av bilder og tekst som lastes opp.

Det er ikke lov å skrive inn sin epost i annonseteksten da dette vil bli ansett som et forsøk på omgåelse/salg utenfor salgsplattformen.

Gebyrer

Tilbyder har har rett til en andel av salgsinntekten fra selgerne som betaling for bruk av salgsplattformen.

Kansellering av kjøp

Ønsker selger å kansellere et kjøp må selger kontakte tilbyder/kjøper så tidlig som mulig. Selger må holde tilbyder skadesløs og selv forhandle med kjøper ved en eventuell tvist. Kansellering kan kun gjøres ved tungtveiende grunner.

Inntekter

Det er gratis å registrere seg, legge ut produkter/tjenester og på salgsplattformen til tilbyder. Tilbyder har rett til en prosentandel av inntektene fra selgers salg. Resten av inntektene tilfaller selger i sin helhet. Inntektene vil bli overført til selgers Stripe-konto.

Avholdelse

Selger plikter å avholde kurs/aktiviteter/utleie som kjøper betaler for. Å ikke gjøre dette uten i fornuftig tid varsle tilbyder og kjøper er svært alvorlig og kan føre til kansellering av kundeforholdet mellom selger og tilbyder.

Skatt

Selgere aksepterer at tilbyder kan gi relevant informasjon om selgers omsetning til myndigheter hvis myndigheter krever dette.

Omgåelse

Selger kan ikke bruke salgsplattformen til å samle inn informasjon om kjøpere for så å ta kontakt med disse utenfor tilbyders salgsplattform.

Ulovligheter

Et hvert lovbrudd som utføres på eller ved hjelp av salgsplattformen til tilbyder gir tilbyder rett til å avslutte kundeforholdet til selger umiddelbart.

Skader

Selger skal holde tilbyder skadesløs for skader som skyldes kjøpers bruk. Selger står selv ansvarlig for å forsikre all eiendom og/eller annet utstyr som benyttes eller gis tilgang til som del av bruken til kjøper.

Moms

Selger er selv ansvarlig for å legge på merverdiavgift på prisen hvis selger er momspliktig og oppgi dette i beskrivelsesteksten.

Salgsbetingelser

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

En ordre flere kan ha flere selgere hvor alle regnes som parter. Hver enkeltselger er kun ansvarlig for sin egen del av ordren.

Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Formidler av salgsplattformen er Sportyer AS, Fredensborgveien 33, 0177 Oslo, kontakt@sportyer.no, tlf +47 922 36 880, org. Nr 917 078 866.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren via salgsplattformen. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen/tjenesten/utleien fra det tidspunkt den blir kjøpt/bestilt på nettstedet. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren motta kjøpesummen på kortet ved bestilling. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Har kjøper valgt varer/tjenester fra flere ulike tilbydere, vil kjøper bli belastet flere ganger, en gang for hver tilbyder.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har fått mulighet til å delta på tjenesten eller disponere utleiested på tid og sted avtalt på kjøpstidspunktet.

Angrerett

Det er generelt ikke angrerett for enkelte bestemte tjenester som skal leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. Dette gjelder for følgende avtaler:

  • Avtaler om innkvartering for andre formål enn boligformål (f.eks. hotellrom)
  • Avtaler om tjenester knyttet til fritidsaktiviteter

Dette gjelder billetter til kultur- eller sportsarrangementer. Dette er tilfeller hvor angrerett vil være urimelig for den næringsdrivende, fordi han ved bestillingen må sette til side kapasitet og risikere å måtte bære hele det økonomiske tapet dersom forbrukeren skulle angre på kjøpet.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer/produserer varen/tjenesten eller stiller utleiested til disposisjon i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen/tjenesten/utleien på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen/tjenesten/utleien innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen/tjenesten/utleien. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen/tjenesten/utleien må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen/tjenesten/utleien har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare/tjeneste. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen/tjenesten/utleien ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen/tjenesten/utleien tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og/eller inkassogebyr.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen/tjenesten/utleien ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger/formidler skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.